top of page

PÕHIKIRI

MITTETULUNDUSÜHING EESTI LASERRAVI SELTS

 1. Mittetulundusühingu nimi

  1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Laserravi Selts (edaspidi Selts).

 2. Seltsi asukoht

  1. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn. Seltsil on õigus asutada filiaale.

 3. Seltsi eesmärk
  Seltsi eesmärgid on:

  1. Arendada laserravi, fotoravi ja teisi energiapõhiste seadmetega seotud ravimetoodikaid (edaspidi Laserravi) Eestis, tagades koostöös laserravi ja teiste erialade arstide, õdede ja spetsialistide järjepidevust vastavalt Eesti Vabariigi vajadustele.

  2. Ühtsete laserravi ravisuundade väljatöötamine ja nendes küsimustes ettepanekute esitamine vastavatele riigivõimu esindajatele ja huvitatud meditsiinisektori esindajatele.

  3. Informatsiooni edastamine ja kogemuste vahetamine nii riiklikus- kui erameditsiinis töötavatele laserravi arstidele, õdedele ja spetsialistidele.

  4. Korraldada laserravi seminare, konverentse ja täienduskoolitusi, aidates sellega kaasa laserravispetsialistide, arstide ja õdede kvalifikatsiooni tõstmisele.

  5. Profülaktilise töö edendamine ja väärtustamine laserravi arstide, õdede ja spetsialistide hulgas. 

  6. Tõenduspõhiste teabematerjalide väljaandmine.

  7. Arendada koostööd sarnaste tegevussuundade ja eesmärkidega erialaühenduste või liitudega Eestis ja välismaal.

 4. Seltsi liikmed, liikmeks vastuvõtmine, liikmemaks.
  Seltsi liikmed jagunevad: tegevliikmed, auliikmed, toetajaliikmed

  1. Seltsi liikmeks võetakse laserraviga seotud arstid, õed ja spetsialistid, kes esitavad juhatusele vastava kirjaliku avalduse.

  2. Seltsi juhatus otsustab avalduse rahuldamise või rahuldamata jätmise kahe nädala jooksul avalduse esitamisest.

  3. Liikmemaksu suuruse järgnevaks tegevusaastaks ja selle tasumise korra määrab igal aastal üldkoosolek. Esimese tegevusaasta liikmemaksu suurus sätestatakse asutamislepingus.

  4. Seltsil on auliikmed, keda võidakse valida isikute seast, kellel on erilisi teeneid laserravis. Auliikmete vastuvõtmine toimub üldkoosoleku otsusega. Auliikme statuudi kinnitab juhatus. Auliikme staatus on tähtajatu.

  5. Seltsil on toetajaliikmed. Seltsi toetajaliikmed võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, kelle tegevus on suunatud laserravi arendamisele ning Seltsi tegevusele kaasaaitamisele.

 5. Seltsist väljaastumine

  1. Iga Seltsi liige võib Seltsist välja astuda, esitades juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus teeb otsuse kahe nädala jooksul avalduse esitamisest.

 6. Seltsist väjaarvamine

  1. Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega järgmistel alustel:

   1. põhikirja järgimata jätmisel;

   2. Seltsi maine olulisel määral kahjustamisel;

   3. liikmemaksu tasumata jätmisel vähemalt aasta jooksul.

  2. Alapunktis 6.1.2 nimetatud põhjusel väljaheitmise peab kinnitama üldkoosolek.

  3. Seltsist välja arvatud liikmele teatatakse 14 päeva jooksul tema Seltsist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest.

 7. Liikmete õigused ja kohustused

  1. Seltsi liikmel on õigus:

   1. võtta osa Seltsi tegevusest vastavalt käesolevale põhikirjale;

   2. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis-, töö- ja revisjoniorganitesse;

   3. esitada juhatusele Seltsi tegevust puudutavates küsimustes ettepanekuid ja arupärimisi;

   4. taotleda Seltsipoolset enda õiguste ja huvide kaitset riigi ja kohalike omavalitsuste organites.

  2. Seltsi liikmed on kohustatud:

   1. järgima käesolevat põhikirja;

   2. tasuma liikmemaksu;

   3. mitte puuduma üldkoosolekutelt mõjuva põhjuseta.

 8. Üldkoosolek

  1. Seltsi kõrgemaks organiks on üldkoosolek.

  2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled Seltsi hääleõiguslikest liikmetest. Hääleõiguslikeks loetakse need Seltsi liikmed, kellel ei ole liikmemaksu võlgnevusi.

  3. Üldkoosolekul võib osaleda iga Seltsi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult Seltsi teine liige.

  4. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Seltsi juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole antud juhatuse pädevusse.

  5. Üldkoosoleku kutsub kokku kas juhatus või vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.

 9. Üldkoosoleku pädevus

  1. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

   1. Seltsi liikmemaksu suuruse kehtestamine.

   2. Juhatuse tööle hinnangu andmine.

   3. Seltsi aruannete ja eelarvete kinnitamine.

   4. Seltsi tegevuse lõpetamise, ühingu ühinemise või jagunemise otsustamine.

   5. Seltsi põhikirja muutmine.

   6. Seltsi presidendi valimine.

   7. Juhatuse liikmete valimine.

   8. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja ümbervalimine.

   9. Vajadusel revisjoni või audiitorkontrolli määramine.

   10. Nõustava Laserravi komisjoni valimine.

 10. Üldkoosoleku läbiviimine

  1. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vajadusel üks kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või 1/10 Seltsi liikmetest, teatades selle toimumisest kirjalikult vähemalt üks kuu ette ja erakorralise üldkoosoleku toimumise aja vähemalt kaks nädalat ette. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatisele lisatakse päevakord. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatis saadetakse Seltsi liikme poolt juhatusele esitatud e-posti aadressile.

  2. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osalevad vähemalt pooled hääleõiguslikest liikmetest.

 11. Üldkoosoleku otsus

  1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud hääleõiguslikest Seltsi liikmetest või nende esindajatest.

  2. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmine toimub seaduses sätestatud alustel.

 12. Põhikirja muutmine

  1. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest või nende esindajatest.

 13. Juhatus

  1. Juhatuses on kaks, neli või kuus juhatuse liiget ja üks president, kes kuulub juhatusse ja valitakse üldkoosoleku poolt muust juhatusest eraldi; seega on juhatuse liikmete koguarv 3, 5 või 7.

  2. Asutamisel on juhatuses kaks juhatuse liiget (president ja üks juhatuse liige).

  3. Juhatuse liikme ametiaeg on kolm aastat. 

  4. Juhatuse liikmete ametiaja lõppedes valitakse uude juhatusse vähemalt 50% vana juhatuse liikmetest.

  5. Presidendi ametiaeg on kuus aastat.

  6. Lõppevate volitustega juhatuse liikmetest, kes nõustuvad kandideerima uude juhatusse, osutub valituks see, kes saab enim hääli.

  7. Uus juhatuse liige valitakse lihthäälteenamusega.

  8. Juhatuse liige ja president tegevuse eest juhatuse liikmena või presidendina tasu ei saa.

 14. Juhatuse pädevus

  1. Juhatus:

   1. Moodustab töögrupid nii juhatuse kui ka üldkoosoleku poolt seatud eesmärkide saavutamiseks.

   2. Annab Seltsi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta.

   3. Esitab üldkoosolekule Seltsi majandusaasta aruande kinnitamiseks.

   4. Esitab üldkoosolekule järgneva aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamiseks.

   5. Viib ellu üldkoosoleku otsuseid ning tegeleb Seltsi asjaajamisega.

   6. Hindab laserravi arstide, õdede ja spetsialiste pädevust ja atesteerib need vastavalt Sotsiaalministeeriumi või teiste kompetentsete organisatsioonide poolt antavatele volitustele.

   7. Organiseerib ja korraldab laserravi arstide, õdede ja spetsialistide täiendväljaõpet.

   8. Haldab Seltsi vara.

  2. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.

 15. Juhatuse otsus

  1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

  2. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälte enamus.

 16. Laserravi komisjon

  1. Laserravi komisjonid luuakse erinevate laserravi suundade koostöö organiseerimiseks.

  2. Laserravi komisjonil on üks nõunik ja vajadusel kuni kaks liiget.

  3. Laserravi nõunik valitakse Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja teiste huvitatud osapoolte vaheliseks informatsiooni ja ettepanekute vahendamiseks üldkoosoleku poolt. 

  4. Laserravi komisjonid valitakse kolmeks aastaks.

  5. Laserravi komisjoni liikmed ja nõuniku võib üldkoosolek tagasi kutsuda Seltsi liikmete häälteenamusega.

 17. Järelevalve

  1. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse üle. Selle ülesande täitmiseks ja Seltsi finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

 18. Seltsi vara

  1. Seltsi vara tekib:

   1. liikmemaksudest;

   2. rahaliselt hinnatavatest annetustest ja eraldistest;

   3. tulust, mida võidakse saada Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, sanitaarhariduslike või muude seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.

  2. Seltsi vara haldab, kasutab ja käsutab juhatus.

  3. Piirangud:

   1. Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

 19. Seltsi lõpetamine

  1. Seltsi tegevus lõpetatakse:

   1. Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kolme liikme.

   2. Üldkoosoleku võimetuse korral määrata juhatuse liikmed.

   3. Kui Selts ei suuda saavutada oma põhikirjalisi eesmärke.

   4. Seltsi lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega.

 20. Seltsi vara jaotus seltsi lõpetamise korral

 21. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri: Текст
bottom of page